Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1 Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre internetový obchod https://www.tesa-systems.sk a upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Radoslav Štiegel-TESA shop (ďalej len "predávajúci") a jeho obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci"). Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienami a že s nimi súhlasí. Na VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.tesa-systems.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Predávajúcim je Radoslav Štiegel-TESA shop, so sídlom Kotrčiná Lúčka, 013 02, Kotrćiná Lúčka, prevádzka: TESA Shop Pivovarská 6, 010 01 Žilina, IČO: 37430289, IčDPH: SK1020528993, Živnostenský register č. 511-23767, živnostenský list vydaný OU v Žiline, odbor živnostenského podnikania (ďalej iba „predávajúci“), zaoberajúci sa predajom tovaru spotrebiteľom aj ďaľšim predajcom. Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj -Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

(3) Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://www.tesa-systems.sk. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby i právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl. 2 Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare, uvedené v katalógu elektronického obchodu, môžu byť zo stránok výrobcu, z verejne prístupných zdrojov, preto predávajúci nezodpovedá za úplnosť týchto informácií. Vyobrazenie výrobkov môže byť ilustračné.

(2) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (cenu špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.tesa-systems.sk).

(3) Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred odoslaním jeho objednávky.

(5) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

Čl. 3 Objednanie tovaru

(1) Objednávka uskutočnená cez elektronický obchod je návrhom kúpnej zmluvy. Definitívna kúpna zmluva vzniká pri prevzatí tovaru kupujúcim. Objednávka je pokladaná za záväznú s povinosťou platby pre obe strany, pokiaľ nepríde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Cena tovaru určená v okamžiku odoslania objednávky nie je konečná, môže byť správcom obchodu upravovaná. Cenový pohyb smerom hore, však, musí byť odsúhlasený kupujúcim. Cena nebude navyšovaná o akékoľvek ďalšie poplatky.

(2) Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu odoslaný informačný email s predmetom "Objednávka", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 4 Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien predávajúci objednávku kupujúcemu potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Objednávka prijatá obchodníkom". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom kupujúceho dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 7 dní.

(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre kupujúceho objednať, bude kupujúcemu účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude kupujúcemu už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 6 týždňov. Ak sa kupujúci rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Čl. 5 Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry, ktorá je elektronicky odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný kupujúcemu, ak si túto službu objednal.

(2) Kupujúceho pre účel odstúpenia od kúpnej zmluvy rozlišujeme ako spotrebiteľa a podnikateľa.

(3) Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý mu bol doručený emailom a taktiež je dostupný na internetovej stránke predajcu.

(4) Podnikateľ je kupujúci, ktorý zadá v internetovej objednávke IČO. Podnikateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, nakoľko vzťah medzi podnikateľmi upravuje obchodný zákonník a ten možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy neuvádza. V prípade záujmu o vrátenie tovaru je podnikateľ povinný sa informovať u kupujúceho, či mu táto možnosť bude povolená.

(5) Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom, odporúčame vrátiť v pôvodnom obale. Ak bol súčasťou tovaru darček, kupujúci je povinný vrátiť aj ten. Tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Adresa pre vrátenie tovaru je TESA shop, Pivovarská 6, 010 01 Žilina. Zásielky odoslané na dobierku nebudú prevzaté.

(6) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia §7, ods. 1.

(7) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj dekódovacích kariet alebo počítačových programov, ktoré kupujúci rozbalil, tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a tiež tovar, ktorý bol špeciálne upravený podľa požiadaviek kupujúceho.

(8) V prípade platného a účinného odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, s používaným softvérom alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, je predávajúci oprávnený požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(9) Spotrebiteľ si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@tesa-systems.sk alebo osobne na prevádzke dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Spotrebiteľ je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 041/5640682

Čl. 6 Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, kupujúci má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je kupujúcemu účtovaný storno poplatok.

(3) V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné, účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že kupujúci uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

(4) Ak kupujúci stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty predávajúcim, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

(5) Kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@tesa-systems.sk, telefonicky alebo osobne na adrese obchodu predávajúceho, t.j. Pivovarská 6, 010 01 Žilina.

(6) Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

(7) Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže kupujúceho telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká kupujúcemu povinnosť uhradiť storno poplatok tak ako v prípade stornovania objednávky kupujúcim.

(8) O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Čl. 7 Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je kupujúcemu popri cene tovaru účtovaný aj príplatok za dobierku a prepravu, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky kupujúci v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba predávajúcemu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 14 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

(4) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.tesa-systems.sk nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou pri prevzatí tovaru, prevodom na účet alebo internetovým platobným systémom. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim či iným právnym subjektom.

Čl. 8 Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.

(2) Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať predávajúceho emailom. Po doručení je kupujúci povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, bezodkladne kontaktuje predávajúceho emailom.

(3) Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (nie je možné pri objednávkach na splátky). Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 5.

(4) Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

Čl. 9 Uplatnenie reklamácie

(1) Reklamovaný tovar kupujúci doručí na svoje náklady na adresu prevádzky, ktorá je TESA shop, Pivovarská 6, 010 01 Žilina. Pokiaľ bude tovar odoslaný predávajúcemu na dobierku, budú spätne kupujúcemu naúčtované náklady za prepravu či dobierku.

(2) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti Radoslav Štiegel - TESA shop a vykazuje preukázateľné vady. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať nákup reklamovaného tovaru príslušným dokladom (faktúra, dodací list, pokladničný daňový doklad).

(3) Uznanie alebo zamietnutie reklamácie si vyhradzuje výhradne spoločnosť Radoslav Štiegel - TESA shop. V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu tovar vymenený za nový kus alebo opravený v záručnej dobe. Pokiaľ nie je tovar dlhodobo skladom, je vystavený na reklamovaný tovar dobropis.

(4) Záručná doba predávaného tovaru je 2 roky.

(5) Viac informácií v článku Záručné podmienky.

 

Radoslav Štiegel – TESA shop

V Žiline dňa 01.10. 2023

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz