Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1 Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre internetový obchod https://www.tesa-systems.sk a upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Radoslav Štiegel-TESA shop (ďalej len "predávajúci") a jeho obchodnými partnermi. (ďalej len "kupujúci"). Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienami a že s nimi súhlasí. Na VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa ninmi oboznámiť.

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.tesa-systems.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito VOP upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2) Predávajúcim je Radoslav Štiegel-TESA shop, so sídlom Daniela Dlabača 2748/28, 010 01  Žilina, prevádzkou: Pivovarská 6, Žilina, IČO: 37430289, IčDPH: SK1020528993, Živnostenský register č. 511-23767, živnostenský list vydaný OU v Žiline, odbor  živnostenského podnikania (ďalej iba „dodávateľ“) , zaoberajúci sa predajom tovaru spotrebiteľom aj ďaľšim predajcom. Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj -Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 

(3)Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://www.tesa-systems.sk  . Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu, všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby, právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2 Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu môžu byť zo stránok výrobcu, z verejne prístupných zdrojojov, preto Predávajúci nezodpovedá za úplnosť týchto informácii. Vyobrazenie výrobkov môže byť ilustračné.

(2) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena  nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (cenu špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke www.tesa-systems.sk)

(3) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred odoslaním jeho objednávky.

(5) Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

Čl.3 Objednanie tovaru

(1) Objednávka uskutočnená cez elektronický obchod je návrhom kúpnej zmluvy. Definitívna kúpna zmluva vzniká pri prevzatí tovaru zákazníkom. Objednávka je pokladaná za záväznú s povinosťou platby pre obe strany, pokiaľ nepríde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Cena tovaru určená v okamžiku odoslania objednávky nie je konečná, môže byť správcom obchodu upravovaná. Cenový pohyb smerom hore, však musí byť odsúhlasený odberateľom. Cena nebude navyšovaná o akékoľvek ďalšie poplatky.

(2) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom "objednávka ", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 4 Potvrdenie objednávky

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "objednávka prijatá obchodníkom". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t.j. 7 dní.

(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Čl. 5 Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry, ktorá je elektronický odoslaná na e-mailovú adresu zákazníka.  Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom, pokiaľ je to možné, odporúčame vrátiť v pôvodnom obale. Ak bol súčasťou tovaru darček, zákazník je povinný vrátiť aj ten.

(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia §7, ods. 1.

(5) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj dekódovacích kariet alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil, tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a tiež tovar, ktorý bol špeciálne upravený podľa požiadaviek zákazníka.

(6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, s používaným softvérom alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, je dodávateľ oprávnený požadovať od zákazníka úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@tesa-systems.sk alebo osobne na prevádzke dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 041/5640682

Čl. 6 Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1) Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2) V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

(3) V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.

(4) Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

(5) Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@tesa-systems.sk  telefonicky alebo osobne na adrese obchodu dodávateľa, t.j. Pivovarská 6, Žilina.

(6) Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(7) Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.

(8) O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Čl. 7 Platobné podmienky

(1) Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok  zadobierku a  prepravu , ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2) V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

(4) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.tesa-systems.sk nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou kuriérovi alebo prevodom na účet . Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.

Čl. 8 Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet dodávateľa.

(2) Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom.

 (3) Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (nie je možné pri objednávkach na splátky). Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 5.

(5) Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

Čl. 9 Uplatnenie reklamácie

(1) Reklamovaný tovar zákazník doručí na svoje náklady na adresu prevádzky, ktorá je TESA, Pivovarská 6, 010 01 Žilina. Pokiaľ bude odoslaný tovar na dobierku našej spoločnosti, budú spätne zákazníkovi naúčtované náklady za prepravu či dobierku.

(2) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý bol zakúpený v našej spoločnosti a vykazuje preukázateľné vady. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný preukázať nákup reklamovaného tovaru príslušným dokladom (faktúra, dodací list, pokladničný daňový doklad).

(3) Uznanie alebo zamietnutie reklamácie si vyhradzuje výhradne spoločnosť Radoslav Štiegel - TESA. V prípade uznania reklamácie je zákazníkovi tovar vymenený za nový kus alebo opravený v záručnej dobe. Pokiaľ nie je tovar dlhodobo skladom, je vystavený na reklamovaný tovar dobropis.

(4) Záručná doba predávaného tovaru je 2 roky.

(5) Viac informácií v článku Záručné podmienky.

 

Radoslav Štiegel – TESA shop

V Žiline dna 01 .09.2021